قیمت سنگ عقیق یمنی کبود

قیمت سنگ عقیق یمنی کبود با توجه به مرکز تهیه این سنگ در کشور یمن به مراتب گران تر از دیگر سنگ های عقیق می باشد. سنگ عقیق قرمز از کوهی در کشور یمن تهیه می شوند.

با توجه به اینکه سنگ عقیق از کوهی به اسم عقیق در کشور یمن استخراج می شود و مرکز این سنگ کشور یمن می باشد، به تبع آن سنگ عقیق یمنی گران تر و باارزش تر از دیگر سنگ های عقیق موجود می باشد.

قیمت سنگ یاقوت کبود اصل نیز با توجه به اندازه و زیبایی ظاهری آن گوناگون است. سنگ عقیق فواید بسیاری برای استفاده کننده از آن دارد.